1. Anvendelse

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for EVENTTECH ApS (herefter
benævnt "EVENTTECH") er gældende for leverancer, tjenesteydelser m.v. fra EVENTTECH,
medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.


2. Levering og leveringstid

Ethvert af EVENTTECH meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og ikke
bindende for EVENTTECH, medmindre det i aftalen udtrykkeligt er specificeret, at der er tale
om en fast leveringstid for hele ydelsen eller delelementer af denne. Levering af EVENTTECH
konsulentbistand anses for sket, når EVENTTECH har anvendt tid i forbindelse med ydelsen,
uanset om det leverede indeholder mindre fejl og mangler. Er der udtrykkeligt aftalt en fast
leveringstid, er EVENTTECH berettiget til at forlænge denne med indtil 15 arbejdsdage regnet
fra udløbet af den fastsatte leveringstid. Overskrider EVENTTECH den forlængede
leveringstid, er Kunden berettiget til at hæve aftalen for den del af leverancen, der er udsat for
forsinkelse. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den
opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder
erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade. Forårsages EVENTTECH’s
forsinkelse af forhold, for hvilke Kunden er ansvarlig, herunder eksempelvis Kundens ændring
af konfiguration eller kravspecifikation, forsinkelse med levering af tekniske specifikationer eller
andre oplysninger, eller udskiftning af Kundens ansvarlige nøgleperson, udskydes
EVENTTECH’s leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opstået forsinkelse.

3. Betaling

Købesummen for HW og implementeringsydelser forfalder til betaling ved levering, og sidste
rettidig betalingsdag er 8 dage efter, at levering har fundet sted. For leverencer med månedlig
betaling, forfalder betaling i henhold til fremsendte faktura for den enkelte løsning. Kunden kan
ikke foretage modregning i købesummen eller månedlige betaling ved krav hidrørende fra andre
retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af
forsinkelse, reklamation eller modkrav hidrørende fra den konkrete leverance.

4. Ejendomsforbehold

EVENTTECH har ejendomsretten til enhver HW leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af
renter og omkostninger er betalt.

5. Tavshedspligt

EVENTTECH og dettes personale skal iagttage ubetinget tavshed overfor uvedkommende
tredjemand med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de
kommer til kundskab om i forbindelse med de leverancer, tjenesteydelser m.v., som denne
kontrakt omhandler, såfremt hemmeligholdelse i sagens natur er påkrævet eller bliver
foreskrevet. Tavshedspligten er tillige gældende efter kontraktens ophør, uanset årsagen til
ophøret. Såfremt Kunden ønsker, at EVENTTECH skal være i besiddelse af dennes kodeord,
er EVENTTECH forpligtet til at opbevare disse krypteret med adgang kun for betroede
medarbejdere.

6. Garanti

EVENTTECH giver Kunden garanti svarende til den, som EVENTTECH har modtaget fra
EVENTTECH’s underleverandører/producenter. Der henvises til de enkelte
underleverandørers/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser.
Der ydes ikke anden garanti fra EVENTTECH’s side, medmindre dette er udtrykkeligt aftalt.

7. Reklamation og mangler

Kunden er forpligtet til straks efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af ydelsen
samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden
straks skriftligt reklamere til EVENTTECH med specifikation af de mangler, der gøres
gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.
Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende indenfor to år efter
leveringstidspunktet. Undlader Kunden dette, kan Kunden ikke efterfølgende påberåbe sig
manglen. EVENTTECH’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til
efter EVENTTECH’s valg enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele Kunden et
af EVENTTECH fastsat forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre
mangelsbeføjelser gældende. EVENTTECH er uden ansvar for, om de af Kundens forventede
resultater opnås, med mindre EVENTTECH skriftligt og udtrykkeligt har påtaget sig et sådant
ansvar.

8. Produktansvar

For produktansvar er EVENTTECH ansvarlig i henhold til reglerne i produktansvarsloven.

9. Begrænset hæftelse

EVENTTECH hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af
uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab
af data eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf, tab af goodwill, forvanskning
af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende. EVENTTECH’s ansvar for ethvert tab
eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, Kunden har erlagt for den ydelse (eller
mangel på samme), hvorpå kravet er baseret. Uanset størrelse af vederlaget for ydelsen, er
EVENTTECH’s samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til 10.000 kr.

10. Markedsføring

EVENTTECH er berettiget til i eget markedsføringsmateriale at anvende Kunden og det
leverede som reference, herunder eventuelt med en kort beskrivelse af projektforløbet.

11. Force majeure

EVENTTECH er ikke ansvarlig overfor kunden, såfremt misligholdelse m.v. skyldes forhold
uden for EVENTTECH’s kontrol, herunder men ikke begrænset til oversvømmelser, ildebrand,
krig, strejke og lockout, terroraktioner, naturkatastrofer, vareknaphed, mangler eller forsinkelse
ved leverance fra underleverandører, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import
- og eksportrestriktioner,
dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som
EVENTTECH ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er EVENTTECH berettiget til at
udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere
aftalen helt eller delvist.